Mindfulness & MBSR

Mindfulness – medveten närvaro – är ett förhållningssätt till livet.

Jon Kabat-Zinn, som är en av förgrundsfigurerna för mindfulness i västvärlden definierar mindfulness så här:

”Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment and non judgmentally.”

Översatt till svenska blir det ungefär så här:

Mindfulness innebär att man är uppmärksam på ett speciellt sätt: med avsikt, i nuet och utan att värdera.

MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction

MBSR är ett 8-veckorsprogram i mindfulness, utvecklat av Professor Jon Kabat-Zinn på Center för Mindfulness vid University of Massachusetts. Programmet har funnits sedan 70-talet och har sedan det lanserades utvärderats i ett stort antal väl kontrollerade studier. Det är erkänt som ett kraftfullt redskap för stresshantering och personlig utveckling.

Studier visar bland annat att mindfulness förebygger och minskar stressrelaterad ohälsa och depression. Det har positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, nedstämdhet och oro.

Deltagare på MBSR-program rapporterar ofta att de upplever en ökad närvaro och förmåga att fokusera, att de återhämtar sig snabbare efter anstängning och att de hanterar stress bättre.

Är du intresserad av att gå 8-veckors programmet i MBSR eller bara nyfiken på vad mindfulness är och vad det skulle kunna innebära att gå ett 8-veckors program? Välkommen till ett kostnadsfritt introduktionstillfälle: På gång

Från MBSR har flera andra program växt fram, t ex CBMT – Corporate-Based Mindfulness Training och företaget Googles program ”Search Inside Yourself”.